Logo Gaphor

Gaphor

bởi Arjan J. Molenaar

Simple UML and SysML modeling tool

Gaphor is a UML, SysML, RAAML, and C4 modeling application. It is designed to be easy to use, while still being powerful. Gaphor implements a fully-compliant UML 2 data model, so it is much more than a picture drawing tool. You can use Gaphor to quickly visualize different aspects of a system as well as create complete, highly complex models.

Gaphor provides four modeling languages: UML, SysML, RAAML and C4 and makes them accessible to beginners.

Thay đổi ở phiên bản 2.16.0

5 ngày trước
Kích thước cài đặt~18 MB
Kích thước tải xuống7 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt39.063
Giấy phépApache License 2.0
Trang web của dự ánhttps://gaphor.org

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.gaphor.Gaphor

Chạy

flatpak run org.gaphor.Gaphor