دربارهٔ فلت‌هاب

فلت‌هاب مکانی برای دریافت و توزیع برنامه‌ها برای تمام میزکارهای لینوکس است. اینجا از فلت‌پک استفاده می‌کند که به برنامه‌های فلت‌هاب اجازه می‌دهد تقریباً روی هر توزیع لینوکس اجرا شوند.

برای دسترسی به مجموعه رو به رشد برنامه‌های فلت‌پک، دستورالعمل‌های راه اندازی را دنبال کنید.

Submitting Apps

App developers can submit their applications to be distributed to Flathub's growing user base, thus providing a single gateway to the entire Linux desktop ecosystem.

At the moment, applications must either be legally redistributable or be available as a third party download. However, if you are a proprietary app developer and are interested in using Flathub, we would love to talk to you.

مشارکت کنید

Flathub unifies the Linux desktop ecosystem, and you can help. Write documentation or code, create websites, or administer servers.

Reporting Issues

Security or legal issues can be reported to the Flathub maintainers.

Acknowledgements

Flathub wouldn't be possible without the generous support of the following organizations and individuals.

Codethink
Cloud Native Computing Foundation
Fastly
Mythic Beasts
Prerender.io
Scaleway

Alex Larsson
Andreas Nilsson
Arun Raghavan
Bartłomiej Piotrowski
Christian Hergert
Christopher Halse Rogers
Cosimo Cecchi
Emmanuele Bassi
G Stavracas Neto
Jakub Steiner
James Shubin
Joaquim Rocha
Jorge García Oncins
Lubomír Sedlář
Nathan Dyer
Nick Richards
Mario Sanchez Prada
Matthias Clasen
Michael Doherty
Robert McQueen
Zach Oglesby