Logo Sudoku Solver

Sudoku Solver

bởi Sudoku Solver Contributors

A simple Sudoku Sovler

Sudoku Solver is a GTk4+libadwaita application that solves sudokus using the Wave Function Collapse Algorithm.

Thay đổi ở phiên bản 1.0.1

3 tháng trước
Kích thước cài đặt~1 MB
Kích thước tải xuống471 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt446
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.gitlab.cyberphantom52.sudoku_solver

Chạy

flatpak run io.gitlab.cyberphantom52.sudoku_solver