Logo PySimpleCV

PySimpleCV

bởi Kavin Teenakul

Plot Cyclic voltammogram and battery cycling

Graphical user interface for plotting the cyclic voltammogram and calculating jpa, jpc, and reversibility. PySimpleCV also plots battery cycles and calculates efficiencies. Written in pure Python. Currently supports VersaStudio (.par),.csv, and .txt. For.csv and.txt, the first column must be voltage and the second column is current. Battery cycling support .xls files with state (C_CC, D_CC, R) columns. Support copy-paste battery efficiency. Modules used: Numpy, Matplotlib, PySimpleGUI, and pandas License: GPLv3

Thay đổi ở phiên bản v0.6.0

khoảng 2 tháng trước
Kích thước cài đặt~140 MB
Kích thước tải xuống48 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt225
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.kevinsmia1939.PySimpleCV

Chạy

flatpak run io.github.kevinsmia1939.PySimpleCV