Logo Google Chrome

Google Chrome

bởi Google

The web browser from Google

Google Chrome is a browser that combines a minimal design with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by Google.

Thay đổi ở phiên bản 110.0.5481.77-1

9 ngày trước
Kích thước cài đặt~121 MB
Kích thước tải xuống101 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt1.860.841
Giấy phépĐộc quyền
Trang web của dự ánhttps://chrome.google.com/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.google.Chrome

Chạy

flatpak run com.google.Chrome