Logo Chess Clock

Chess Clock

bởi Clara Hobbs

Time games of over-the-board chess

Chess Clock is a simple application to provide time control for over-the-board chess games. Intended for mobile use, players select the time control settings desired for their game, then the black player taps their clock to start white's timer. After each player's turn, they tap the clock to start their opponent's, until the game is finished or one of the clocks reaches zero.

Thay đổi ở phiên bản 0.4.1

8 ngày trước
Kích thước cài đặt~142 KB
Kích thước tải xuống53 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt742
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.clarahobbs.chessclock

Chạy

flatpak run com.clarahobbs.chessclock