ලිනක්ස් සඳහා යෙදුම්, මෙතැනයි

ෆ්ලැට්හබ් වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, ලිනක්ස් පද්ධතිවල පහසුවෙන් ස්ථාපනය කළ හැකි යෙදුම් දහස් ගණනක නිවසයි. මාර්ගගතව, යෙදුම් මධ්‍යස්ථානයෙන් හෝ විධාන රේඛාවෙන් යෙදුම් පිරික්සන්න.

නව යෙදුම්

මෑත යාවත්කාල යෙදුම්

ප්‍රචලිත යෙදුම්